نام بنگاه: فرین فوم

مشخصات بنگاه:

-: خ خیام - پاچنار - کوچه منوچهرخانی - پاساژ دیپلمات - پ 31

تلفن:

021-55819958  

021-55804342  

021-55819941  فکس

تلفن های همراه:

  09352470092طراحی و اجرا شرکت پناه نیک پندار 09121721004